Zásady ochrany osobných údajov

Úvodné ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“) obsahujú bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci webu www.jogapremena.sk, a pri realizácii služieb objednávaných prostredníctvom tejto platformy, o právach osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané, a o zodpovedajúcich povinnostiach a postupoch Mateja a Lucie Štepitových ako prevádzkovateľov webu. Prevádzkovatelia webu sú oprávnení tieto ZOOÚ meniť, pričom o prevedenej zmene informuje užívateľov webu uverejnením oznámenia o zmene ZOOÚ na webe spolu s ich novým znením. Užívatelia platformy sú povinní oboznámiť sa s týmto novým znením. Tieto ZOOÚ nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webe.

Definície pojmov

Zásady ochrany osobných údajov (ZOOÚ) definujú všeobecné pojmy a pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré aplikuje živnostníčka Bc. Lucia Štepitová
Vazovova 13, 81107 Bratislava
IČO 50724011
DIČ 1080445883
IBAN: SK45 1100 0000 0029 1967 1079

pri spracúvaní osobných údajov užívateľov webu www.jogapremena.sk a ďalej pri spracúvaní osobných údajov objednávateľov služieb Mateja a Lucie Štepitových.

Lucia a Matej Štepitoví sú prevádzkovateľom webu, dodávateľom služieb a organizátorom školení a iných aktivít v oblasti jógy, a zároveň prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. Pri spracúvaní osobných údajov využívajú aj služby a nástroje, predovšetkým software, sprostredkovateľov, ktorí sú bližšie identifikovaní ďalej v týchto ZOOÚ.

Užívateľ webu (a služieb Lucie a Mateja Štepitových) je každá fyzická osoba, ktorá sa registrovala na webe alebo poskytla svoje osobné údaje Lucii a Matejovi Štepitovým iným spôsobom (napr. v rámci účasti na školení) za účelom používania webu alebo objednávania služieb Lucie a Mateja Štepitových.

Ochrana osobných údajov je súhrn technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré Lucia a Matej Štepitoví ako prevádzkovatelia spracúvania osobných údajov, prijal za účelom bezpečného spracúvania osobných údajov užívateľov webu a iných (vrátane off-line) služieb Lucie a Mateja Štepitových.

GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa aplikuje na spracúvanie osobných údajov v rámci EÚ, vrátane Slovenskej republiky.

Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým sa popri GDPR riadi spracúvanie osobných údajov v Slovenskej republike. Lucia a Matej Štepitoví spracúvavajú osobné údaje užívateľov webu a iných ich služieb spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a v ich medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd užívateľov, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

Osobné údaje sú údaje týkajúce sa fyzickej osoby ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, cookies alebo online identifikátor (ďalej len „“).

Informácie o spracúvaní OÚ

Užívateľovi, ktorého osobné údaje Matej a Lucia Štepitoví spracúvavajú, náležia práva dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sú upravené najmä v § 19 – § 28 tohto zákona (a ďalej v GDPR). Práva dotknutej osoby tvoria predovšetkým tieto okruhy práv, ktoré si užívateľ môže uplatniť voči Matejovi a Lucii Štepitovým:

  1. Právo na poskytnutie informácií o spracúvaní OÚ, ktoré spočíva v zodpovedajúcej povinnosti poskytnúť pri získavaní OÚ dotknutej osobe bližšie informácie o ich spracúvaní, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.
  2. Právo na prístup k spracúvaným OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať o vydanie potvrdenia o tom, že sú o danej dotknutej osobe spracúvané OÚ, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.
  3. Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať, aby bez zbytočného odkladu bola vykonaná oprava spracúvaných OÚ týkajúcich sa danej dotknutej osoby, vymazanie týchto OÚ alebo obmedzenie spracúvania týchto OÚ, v rozsahu a z dôvodov stanovených zákonom o ochrane osobných údajov.
  4. Právo na prenosnosť OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať o odovzdanie OÚ spracúvaných o danej dotknutej osobe v štruktúrovanej podobe a prenesenie týchto údajov k inému prevádzkovateľovi spracúvania OÚ, ak je to technicky možné.
  5. Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči spracúvaniu tých OÚ, ktoré sú spracúvané na základe nevyhnutného oprávneného záujmu (právny základ). Pokiaľ sa nepreukáže nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvaní, nesmie OÚ namietajúcej osoby ďalej spracúvať na daný účel.
  6. Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči spracúvaniu tých OÚ, ktoré sú spracúvané na účel priameho marketingu vrátane profilovania. Pokiaľ dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na účely priameho marketingu, nesmú Matej a Lucia Štepitoví ďalej spracúvať OÚ namietajúcej osoby na tento účel.

Vyššie uvedené práva si užívateľ môže uplatniť formou písomnej žiadosti adresovanej Matejovi alebo Lucii Štepitovej, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky, prípadne telefonicky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na platforme v sekcii Kontakt).

Účely spracúvania OÚ s určením právneho základu spracúvania OÚ, rozsahu spracúvaných OÚ, doby uchovávania OÚ, identifikáciou sprostredkovateľov/príjemcov OÚ sú nasledovné:

  1. Objednávka služieb: Matej a Lucia Štepitoví spracúvavajú OÚ na základe objednávky užívateľa (právny základ spracúvania: objednávka prostredníctvom online formulára alebo e-mailu), a to v nasledujúcom rozsahu: meno, e-mail, názov kurzu, čo sa chcem na joge naučiť, doterajšie skúsenosti s jogou, poznámky a komentáre.

Uvedené OÚ spracúva za účelom realizácie objednávky služieb poskytovaných Matejom a Luciou Štepitovými. Poskytnuté OÚ Matej a Lucia Štepitoví ďalej spracúvavajú za účelom zaradenia užívateľov do databázy užívateľov, ktorým zasielajú informácie o poskytovaných službách a o novinkách v oblasti jógy. Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem Mateja a Lucie Štepitových. Matej a Lucia Štepitoví spracúvavajú OÚ užívateľa po dobu realizácie objednávky až do uplynutia stanovenej reklamačnej lehoty, resp. až do okamihu oprávneného namietania spracúvania OÚ.

2. Newsletter registráci: Matej a Lucia Štepitoví spracúvavajú OÚ na základe súhlasu užívateľa, a to v nasledujúcom rozsahu: užívateľské meno, priezvisko, e-mail za účelom registrácie užívateľa pre zasielanie špeciálneho informačného obsahu – Newslettra. Poskytnuté OÚ Matej a Lucia Štepitoví ďalej spracúvavajú za účelom zaradenia užívateľa do databázy užívateľov, ktorým zasielajú informácie o poskytovaných službách a o novinkách v oblasti jógy (priamy marketing). Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem Mateja a Lucie Štepitových. Užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ.

Mateja Lucia Štepitoví používajú aj Cookies – malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) užívateľa počas používania webu, pomocou ktorých skúma účinnosť webstránky a správanie užívateľov. Cookies vo všeobecnosti neobsahujú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých fyzických osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení užívateľa aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookies. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve webstránky. Informácie zhromažďované prostredníctvom webstránky zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa užívateľ pripojil na platformu, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adwords a Facebook. Tieto cookies je možné vypnúť v účte Google. Samotný počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, avšak v takom prípade je možné, že niektoré funkcie webu nebudú prístupné. Viac informácií o fungovaní cookies môžete nájsť napr. na: http://www.youronlinechoices.com/sk/.

Spracovateľské nástroje sprostredkovateľov (predovšetkým on-line aplikácie, software), ktoré Matej a Lucia Štepitoví používa pri spracúvaní OÚ užívateľov:

Záverečné ustanovenia

Používanie webu a súvisiacich služieb Lucie a Mateja Štepitových a s tým súvisiace poskytovanie OÚ je dobrovoľné. OÚ užívateľov sú získavané iba v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na riadne zabezpečovanie služieb. Následkom neposkytnutia OÚ je nemožnosť využívania služieb resp. funkcionalít webu v ich plnom rozsahu.

Pokiaľ Matej a Lucia Štepitoví spracovávajú osobné údaje užívateľa na základe jeho súhlasu, má užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne tento súhlas odvolať – tzn. aj pred skončením platnosti jeho udelenia. Odvolanie súhlasu vykoná užívateľ formou písomného odvolania adresovaného Matejovi alebo Lucii Štepitovej, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky, prípadne telefonicky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na platforme v sekcii Kontakt).

Odhlásenie sa z odberu e-mailov vykoná užívateľ formou písomného odvolania adresovaného Matejovi alebo Lucii Štepitovej, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky, prípadne telefonicky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na platforme v sekcii Kontakt).

Pokiaľ Matej a Lucia Štepitoví spracovávajú osobné údaje užívateľa na základe svojho nevyhnutného oprávneného záujmu, má užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne takéto spracúvanie namietať. Námietky môže užívateľ vykonať formou písomného oznámenia adresovaného Matejovi alebo Lucii Štepitovej, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky, prípadne telefonicky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na platforme v sekcii Kontakt).

Užívateľ ma právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov postupom podľa § 99 až § 103 zákona o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ má za to, že došlo k porušeniu jeho práv pri spracúvaní OÚ.