Príklad prakticky žitej spirituality

Ako by dnes vyzeral a konal „Michaelský človek“?

 

Asi ste si všimli, že v škole Premena sa tento rok sústredíme na tému potreby spirituality pre dnešného človeka. V tomto článku popíšem konkrétny príklad, ako žiť spiritualitu primeranú dnešnému vývoju ľudstva.

 

Spiritualita znamená pestovať vzťah k duchovným silám. Čo sú to tie duchovné sily? Platón priraďuje sféru ducha sfére ideí, myšlienok či určitých praobrazov. Tieto idey ale nie sú len akousi teóriou. Majú svoje bytie, svoju nehmotnú, ale predsa skutočnú existenciu a chcú pôsobiť. Preto sú v rôznych kultúrach označované pojmami ako božstvá, anjeli, archanjeli a podobne. Inteligentné a neviditeľné bytosti, ktoré nejako zasahujú do sveta, tvoria a menia ho. Na druhej strane existujú aj duchovné sily, ktoré sú opakom ušľachtilých, a bývajú označované ako diabli, démoni a podobne. Tieto nenesú v jadre estetické idey pravdy, slobody, múdrosti, krásy a ľudskosti, ale temné sily pudov, strachov a vášní. A medzi týmito silami prebieha neustály zápas, ako v nebi (v ríši ideí), tak aj na zemi (v prejavenom hmotnom svete).

Prepojenie medzi duchovným a pozemským svetom tvorí človek. Večný zápas medzi silami dobra a zla, svetla a temnoty, pravdy a lži sa odohráva v duši každého z nás. A podľa toho, ktoré prevládnu, je človek potom „služobníkom“ ušľachtilých alebo aj nepekných duchovných síl. V minulosti bol vzťah k duchovným silám skôr intuitívny, ľudia vyznávali určité božstvo, prinášali mu obete, uctievali ho v chrámoch, modlili sa k nemu a ono ich následne inšpirovalo a viedlo k určitým cíteniam a konaniu.

,, Spiritualita znamená pestovať vzťah k duchovným silám „

 

Rudolf Steiner (Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch) popisuje, že dnes si človek potrebuje vytvárať vedomý vzťah k duchovným silám. Študovať ich, zaoberať sa aktívne a z vlastného rozhodnutia poznávaním kvalít, ktoré nesú. Na základe tohto poznávania sa človek postupne môže stávať ich vedomým spolupracovníkom, ktorý do sveta vnáša hodnoty a kvality, ktoré sú typické pre to ktoré božstvo. Z niekdajšieho intuitívneho vzťahu sa má teraz stať vedome vybudovaný vzťah, založený na slobodnom rozhodnutí a dlhodobom poznávaní ideí, kvalít a hodnôt, ktoré chcem následne uskutočňovať svojim bytím, tak ako túto otázku kladie vo svojom článku kolegyňa Paula Dobiašová (jogapremena.sk/hodnotaakociel/). Stojíme pred výzvou vedome si vybrať určité svetlé duchovné sily a stať sa ich spolupracovníkmi pri tvorení ušľachtilejšieho a ľudskejšieho sveta, alebo sa nechať ovládať podvedome pôsobiacimi silami strachu, stádovitosti a inštinktov. Tento zápas môžeme dnes naplno sledovať aj v spoločenskom dianí.

 

Žijeme dobu, ktorú zasvätenci popisujú ako dobu archanjela Michaela (ten, čo ide pred Kristom a prináša ľudské ja), alebo slnečného božstva. V jogovej filozofii je táto sila označovaná pojmom Súrja a spája sa s kvalitami srdcovej čakry. Výrazným minulým obdobím vedeným touto silou bola antika s rozmachom filozofie, demokracie a slobody (pozri E. Páleš, Sedem archanjelov – Michael, s.56). Dnes bytostne potrebujeme nanovo oživiť vzťah k hodnotám, ktorých je nositeľom. Ktoré to sú?

,,Dnes bytostne potrebujeme nanovo oživiť vzťah k hodnotám, ktorých je Michael nositeľom.“

 

 

Michael je patrónom slobody a demokracie. Nielen deklarovanej, ale skutočne žitej na úrovni malých spoločenstiev aj veľkých štátov, vo vedeckej aj priateľskej diskusii a dialógu. Demokracia a sloboda predpokladá ľudí, schopných a ochotných samostatne myslieť, samostatne rozlišovať pravdu od lži, dobro od zla. A následne primerane tomuto rozlišovaniu aj konať. Na túto schopnosť samostatného logického rozlišovania a myslenia apeluje aj najnovší článok H. Grilla o meditácii: heinz-grill.de/sk/dnesne-casy-potrebuju-specificku-meditaciu/

Dnes je človeku v rôznych oblastiach neustále tvrdené, že to sám nedokáže a má to nechať na odborníkov. Slepá dôvera a vydanie svojho osudu s dôverou do rúk vedcov, epidemiológov, politikov, ale aj farárov či jogových učiteľov je absolútnym popretím týchto kvalít. Nútenie do tejto slepej dôvery aj druhých je groteskným prejavom opaku Michaela – michaelského démona.

„Michaelský človek“ preberá plnú zodpovednosť za svoj život. Nespolieha sa na vonkajšie autority, ale sám sa usiluje logickým myslením preniknúť rôzne oblasti života a riadiť sa tými závermi, ku ktorým sám dospeje. To vôbec neznamená odmietať poznanie vedy, tradície a podobne. Znamená to čerpať z nich a tiež vedieť, že aj toto poznanie niekedy priniesli ľudia svojim vlastným myslením, ktoré som schopný dosledovať pri dostatočnom zaoberaní sa danou oblasťou. ďalej tiež vedieť, že poznanie sa neustále vyvíja a aktualizuje a to, čo sme vedeli a čím sme sa riadili pred sto rokmi je dnes prekonané a podobne o sto rokov to bude zasa inak. Vďaka mysleniu konkrétnych ľudí a ich odvahe kriticky spochybniť „fakty“, o ktorých boli všetci presvedčení, že sú navždy platné.

Takýto človek má dôveru v seba a nerád sa podriaďuje davu. Častokrát stojí sám voči ostatným, lebo nechce zradiť poznanie, ku ktorému sa dopracoval. Pre vernosť dosiahnutej pravde dokáže priniesť aj obete, napríklad podstúpiť výsmech či vyčleňovanie spomedzi „tých správnych ľudí s jedinou pravdou o čomkoľvek“. Ak ale niekto druhý prichádza s inými logickými argumentmi, so záujmom počúva a vždy je pripravený prehodnotiť poznanie, ku ktorému dospel. Nie pod tlakom propagandy, citovými manipuláciami či hrozbami, ale pod váhou logických úvah.

Má rád dialóg lebo vie, že v slobodnom myšlienkovom dialógu sú ľudia schopní navzájom sa obohatiť a posunúť ďalej vo svojom poznaní. Aj keď vychádzajú z protichodných stanovísk, pri zachovaní vzájomnej úcty a otvorenej diskusie sa môžu navzájom výrazne obohatiť a spolu dostať bližšie k pravde. Pravdu nepokladá za vlastníctvo, ale za ideál, ku ktorému sa vieme spolu približovať, a ktorý nesmieme zradiť na základe vlastného prospechu, pohodlnosti či strachu.

Ďalším Michaelským atribútom je ľudskosť. Celá grécka kultúra so svojimi plodmi mohla vzniknúť na základe určitých konkrétnych ľudí a ich mysliacich a tvorivých výkonov. Človek a jeho možnosti sú vždy základom kultúry aj spoločnosti. Spoločnosť musí reflektovať vývoj jednotlivcov a musíme hľadať a vytvárať taký systém, ktorý bude zodpovedať potrebám a možnostiam ľudí, ktorí ho tvoria.

 

„Michaelský človek“ preberá plnú zodpovednosť za svoj život.“

 

Opakom je nadradiť systém jednotlivcovi a terorizovať, obmedzovať a šikanovať ho dovtedy, kým sa nevzdá a pasívne nepodriadi nátlaku systému. Dôvera v jednotlivca, jeho schopnosť myslieť, rozlišovať a múdro konať, je základom slobody. Nedôvera a spochybňovanie samostatného myslenia podporuje tendenciu diktovať mocensky ľuďom, čo majú robiť. Pretože my vieme, čo je pre nich dobré a musíme ten hlúpy národ chrániť pred sebou samými. Zodpovednosť zrelého jednotlivca založená na samostatnom zvážení je potom nahradená poslušnosťou davu vedeného kvázi autoritami, ktoré nám povedia, čo je správne a nepodložia to logickými argumentmi, ale citovými apelmi či silovými sankciami.

Heinz Grill rozvíja myšlienku, že slnko svojim svetlom necháva vyniknúť ako jednotlivosť každej časti, tak aj celok (H. Grill: Die Signaturen der Planeten und die seelisch-geistige Entwicklung in der Pädagogik / Signatúry planét a duševno-duchovný vývoj v pedagogike). Michaelský, alebo slnečný človek má preto silný pocit individuality, no zároveň aj pocit spolupatričnosti k celku. Cíti zodpovednosť voči svojmu okoliu a tiež, že tu nie je sám pre seba, ale že sme navzájom prepojení. Svojim dielom sa snaží byť užitočným a prínosným pre svoje užšie aj širšie okolie. Svoje schopnosti a poznanie dáva všanc, nezakope svoje talenty pod zem, ale aktívne ich uplatňuje a tým aj rozvíja.

Zároveň sa na základe pocitu spolupatričnosti aktívne usiluje o to, aby všetci ľudia boli prijatí do celku a aby nik nebol vyčleňovaný, znevýhodňovaný či postihovaný za iné názory a presvedčenia. Žije v malom aj veľkom ideál ľudstva ako pestrého spoločenstva individualít, ktoré spájajú vzájomné vzťahy a v ktorom má každý svoje primerané miesto. V jeho svete neexistujú znevýhodnenia a diskriminácia pre tých, čo sa chcú alebo nechcú očkovať, čo pokladajú alebo nepokladajú Rusko za hrozbu a podobne. Existuje len diskusia, v rámci ktorej je potrebné tolerovať iný pohľad a spoločnými silami vecne, slobodne a na myšlienkovej, nie citovej ani silovej úrovni spolu hľadať, čo je bližšie pravde, účinnejšie, rozumnejšie a správnejšie, ak treba prijať spoločné rozhodnutie. A ak nie, vydržať, že ten druhý to má inak ako ja a napriek tomu ho pokladať za blížneho svojho a milovať ho ako seba samého.

Archanjel Michael bojuje s drakom. Drak je obrazom pôsobenia pudových síl, temnoty podvedomia s ničivými impulzmi, ťahajúcimi človeka do hlbín. Na Rafaelovom obraze (Rafael Santi: Archanjel Michael poráža satana) ho drží pri zemi pomocou kopije. Neprebodne ho a nerozdrví na márne kúsky, ale neumožní mu pôsobiť a s ľahkosťou a miernosťou sa od neho odpichuje smerom k vyšším hodnotám, ktoré sú jeho opakom. Michaelský človek teda študuje, vníma a rozlišuje prejavy zla a škaredosti vo svete. Nestane sa však nimi posadnutý a nestratí sa v nenávistnom zápase s nimi, ale na základe ich jasného rozpoznania dokáže o to silnejšie myslieť a tvoriť ideál, ktorý je ich opakom.

 

,,Slnečný človek cíti zodpovednosť voči svojmu okoliu a tiež, že tu nie je sám pre seba, ale že sme navzájom prepojení. „

 

Štúdium Michaelských kvalít môže byť ideové, ako ich tu popisujem. Ak vás zaujali, hlbšie do nich môžete preniknúť a vytvoriť si k nim živší vzťah na základe štúdia všetkých zdrojov, ktoré uvádzam na záver tohto textu. (Diela H. Grilla si môžete objednať aj priamo u nás.) Inou živou možnosťou štúdia je pozorovať život a dielo ľudí, ktorí majú tieto kvality do istej miery prítomné a rozvinuté vo svojej osobnosti. Môžete ich hľadať aj medzi svojimi blízkymi, od každého sa dá niečo naučiť a na každom nájsť niečo hodné úcty a obdivu.

Spomedzi spoločensky aktívnych ľudí na Slovensku a v Čechách ma v poslednej dobe upútali niektoré osobnosti, na ktorých odvážnom zápase o pravdu a spravodlivosť sa tieto črty dajú pozorovať.

Za „Michaelského človeka“ pokladám dnes Dr. Igora Bukovského (www.youtube.com/channel/UCaYEYc7sy0TKAmfIUEiahxA). Odhodlane háji proti väčšine logické myslenie, zdravý rozum, ale aj dôstojnosť človeka a demokratické princípy. Zodpovednosť poznania, ktoré nadobudol ako lekár mu nedovolí mlčať a spoločenská zodpovednosť ho vedie nielen ku kritickému poukazovaniu na chyby, ale aj k formulovaniu krajších a humánnejších perspektív pre dnešnú dobu.

Ďalším človekom, ktorý sa odvážil nadradiť vlastné vedomie a svedomie nad tlak doby je riaditeľ (žiaľ už bývalý) waldorfskej školy v Semiloch Ivan Semecký (www.youtube.com/watch?v=iZeuqgc12D0&t=1s), ktorý sa rozhodol umožniť rodičom slobodne rozhodnúť, či ich deti budú do školy nosiť rúška a či budú testované. Neurobil tak z nezrelého vzdoru, ale na základe zrelého rozhodnutia človeka s pocitom zodovednosti voči zvereným deťom, ich rodičom, ideálom učiteľstva a princípom demokracie a právneho štátu.

 

Bhagavad Gíta (4 spev, verš 7) hovorí: „Keď spravodlivosť upadá, keď cnosť je ušlapávaná do prachu, tu vždy znovu sa rodím, plodiac sám seba, aby som znovu obnovil svoj poriadok.“ V dnešnej dobe plnej utrpenia, klamstiev a nespravodlivosti môže byť človeku útechou, ale aj inšpiráciou, že v nej dozrievajú Michaelské osobnosti. Vo svete sa napríklad dá pozorovať zápas o pravdu, demokraciu a slobodu vynikajúceho thajsko-nemeckého lekára Sucharita Bhakdiho alebo aj švédskeho epidemiológa Andersa Tegnella. Charakteristické je pre nich okrem iného to, že to sú vždy individuálne postavy, riskujúce vlastnú povesť oproti anonymnému davu tých, čo majú jedinú správnu pravdu. Nájdeme aj my odvahu urobiť tak, keď to bude potrebné? Michael to necháva na nás, je totiž patrónom slobody.

 

,,Nájdeme aj my odvahu urobiť tak, keď to bude potrebné? Michael to necháva na nás, je totiž patrónom slobody. „

 

Zdroje:

Emil Páleš: Sedem Archanjelov (sophia.sk)
Heinz Grill: Die Signaturen der Planeten und die seelisch-geistige Entwicklung in der Pädagogik / Signatúry planét a duševno-duchovný vývoj v pedagogike, kapitola o Slnečnej pedagogike
Heinz Grill: Srdce, spirituálne-sociálny proces
Heinz Grill: Duševná dimenzia jogy, kapitoly o anaháta čakre
Rudolf Steiner: Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch

Archív článkov

Naposledy pridané články